ISAE Fellows

ISAE Fellows

2017
• Dr. K. Palanisami
• Dr. Suresh Pal
• Dr. Pratap S. Birthal

2016
• Dr. S. Mahendra Dev

2015
• Dr. Bina Agarwal

2014
• Dr. Uma Lele
• Dr. N. Nagaraj
• Dr. Rajinder S. Sidhu

2013
• Dr. Praduman Kumar
• Dr. M.G. Chandrakanth
• Dr. R.P. Singh

2012
• Dr. P.K. Joshi
• Dr. Ramesh Chand
• Dr. Mruthyunjaya

2011
• Dr. Yoginder K Alagh
• Dr. R.S. Deshpande

Comments are closed